Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 895 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
24-05-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 413.052,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
23-05-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών μεταφορικών μέσων και μηχ/των Υπηρ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών  μεταφορικών μέσων και μηχ/των Υπηρ. Καθαριότητας &  Ηλεκτροφωτισμού ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ »,  προϋπολογισμού  24.794,80   ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
22-05-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης στην λυθείσα Αναπτυξιακή Επιχείρηση πρώην Δήμου Φαιάκων
   Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης στην λυθείσα Αναπτυξιακή Επιχείρηση πρώην Δήμου Φαιάκων», προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
18-05-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας προκειμένου να υλοποιήσει την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών για ένα έτος, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω προμήθειες να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης ποσού 4.697,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11-05-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
04-05-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠρομήθεια και εγκατάσταση συστήματος πέδησης (ABS) και έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων εγκατάστασης
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πέδησης (ABS) και έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων εγκατάστασης", προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
04-05-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΝΟUNZIATA
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΝΟUNZIATA ευρώ 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
02-05-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ««∆Ε ΕΣΠΕΡΙΩΝ - ΥΠ6 ΚΕΡΚΥ 0437 »
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΦΟΡΕΑ   ΣΥΖΕΥΞΙΣ  ««∆Ε ΕΣΠΕΡΙΩΝ -  ΥΠ6 ΚΕΡΚΥ  0437 »  ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,  προϋπολογισμού 1.860,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
30-04-2018 -  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ_ Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» προϋπολογισμού 900.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
27-04-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας προκειμένου να υλοποιήσει την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα (1) έτος, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω υπηρεσίες να υποβάλουν τις προσφορές τους.