Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 865 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
23-01-2018 -  Διευκρίνηση για το διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοδεκτών»
Διευκρινίζουμε στους υποψήφιους συμμετέχοντες ότι στα Φύλλα Συμμόρφωσης που αφορούν:Α)  Πλαστικούς τροχήλατους κάδους χωρητικότητας 660 λίτρων με ποδομοχλό για το άνοιγμα του καπακιού
κα ιΒ) Πλαστικούς τροχήλατους κάδους χωρητικότητας 1100 λίτρων με ποδομοχλό για το άνοιγμα του καπακιούσυγκεκριμένα  στο  2.3.6 αναφέρεται λανθασμένα : «Να έχει διπλό εσωτερικό τοίχωμα κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου». 
03-01-2018 -  Διακήρυξη Ανοιχτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας με Ηλεκτρονικό Τρόπο για την Προμήθεια Απορριμματοδεκτών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ, την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Προμήθεια Απορριμματοδεκτών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ΤΜΗΜΑ ειδών, εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια συσσιτίων έτοιμου φαγητού μαθητών Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας ετών 2017-2018 και ωφελούμενων Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κέρκυρας ετών 2017-2018 29-12-2017 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια συσσιτίων έτοιμου φαγητού μαθητών Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας ετών 2017-2018 και ωφελούμενων Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κέρκυρας ετών 2017-2018
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4412/2016 για την «Προμήθεια συσσιτίων έτοιμου φαγητού μαθητών Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας ετών 2017-2018 και ωφελούμενων Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κέρκυρας ετών 2017-2018»

29-12-2017 -  Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για τις « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  2017-2018» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
29-12-2017 -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)»
29-12-2017 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β' ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β' ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ
27-12-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας Φύλαξης - Ασφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας για ένα τετράμηνο συνεχούς φύλαξης (περίπου 120 πλήρεις ημέρες)
   Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας Φύλαξης - Ασφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας  Δήμου Κέρκυρας για ένα τετράμηνο συνεχούς φύλαξης (περίπου 120 πλήρεις ημέρες)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.638,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) από ίδιους πόρους 
22-12-2017 -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Μυοκτονία, κωνωποκτονία, εντομοκτονία, απολυμάνσεων και οφιοαπώθησης στο Δήμο Κέρκυρας για τα έτη 2017-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την επιλογή αναδόχου, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16  για την υπηρεσία με τίτλο «Μυοκτονία, κωνωποκτονία, εντομοκτονία, απολυμάνσεων και οφιοαπώθησης στο Δήμο Κέρκυρας για τα έτη 2017-2018» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.
22-12-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠρομήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών για την λειτουργία της Κοινωνικής Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών για την  λειτουργία της Κοινωνικής Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου», προϋπολογισμού 15.818,19 ευρώ συμπε- ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
21-12-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια οικοδομικών υλικών
   Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του Δήμου Κέρκυρας, προϋπολογισμού 24.798,14 ευρώ συμπερι-λαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.