Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 990 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
19-10-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑΜίσθωση μηχανήματος έργου για την απομάκρυνση σωρών απορριμμάτων στη ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου για την απομάκρυνση σωρών απορριμμάτων στη ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ», προϋπολογισμού 22.320,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
19-10-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑΜίσθωση μηχανήματος έργου για την απομάκρυνση σωρών απορριμμάτων στη ΔΕ Κασσωπαίων
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο  «Μίσθωση μηχανήματος έργου για την απομάκρυνση σωρών απορριμμάτων στη ΔΕ Κασσωπαίων», προϋπολογισμού 24.760,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
19-10-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝπρομήθεια λογισμικών προστασίας (antivirus) ηλεκτρονικών συστημάτων του Δήμου Κέρκυρας
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λογισμικών προστασίας (antivirus) ηλεκτρονικών συστημάτων του Δήμου Κέρκυρας, προϋπολογισμού 6.975,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ,με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
18-10-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑΜίσθωση μηχανήματος έργου για την απομάκρυνση σωρών απορριμμάτων στη ΔΕ Θιναλίου
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου για την απομάκρυνση σωρών απορριμμάτων στη ΔΕ Θιναλίου», προϋπολογισμού 24.700,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
18-10-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑΜίσθωση μηχανήματος έργου για την απομάκρυνση σωρών απορριμμάτων στη ΔΕ Κορισσίων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου για την απομάκρυνση σωρών απορριμμάτων στη ΔΕ Κορισσίων» , προϋπολογισμού 24.700,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
18-10-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Μίσθωση μηχανήματος έργου για την απομάκρυνση σωρών απορριμμάτων στη ΔΕ Παρελίων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει τηνπρομήθεια με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου για την απομάκρυνση σωρών απορριμμάτων στη ΔΕ Παρελίων», προϋπολογισμού 24.700,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
18-10-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΠρομήθεια γλαστρών για το διάκοσμο της πόλης
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια γλαστρών για το διάκοσμο της πόλης», προϋπολογισμού 4.997,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
18-10-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια επίπλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια επίπλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας», προϋπολογισμού  4.699,60 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
H Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
18-10-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣΕργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στις ΔΕ ΕΣΠΕΡΙΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στις ΔΕ ΕΣΠΕΡΙΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ , προϋπολογισμού 9.999,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
16-10-2018 -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ « Υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής Εφαρμογών Λογισμικού των Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικών, Καθαριότητας και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κέρκυρας »
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για: «Υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής Εφαρμογών Λογισμικού των Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικών, Καθαριότητας και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κέρκυρας»